Y en aura-t-il un pour tous ?

Y en aura-t-il un pour tous ?